Inkludera och exkludera i Code42

Översikt

Som standard säkerhetskopierar Code42-appen filer i användarens hemkatalog, i den här artikeln beskrivs hur du kan ange och ändra vad som ska inkluderas eller uteslutas från backupfilvalet.

Hur det fungerar

Det finns flera sätt att ange vilka filer och mappar som ska inkluderas eller exkluderas från backupurvalet.

 • Använd substitutionsvariabler
 • Ange filnamnsmönster med jokertecken
 • Ange filtillägg för att utesluta
 • Använd reguljära uttryck
risk-468289_960_720.png Inkluderade och uteslutna filer
Inkluderingar behandlas först följt av undatag, filer som ingår i såväl inkluderingar som exkluderingar kommer att undantas eftersom listan över undantag behandlas sist.
 

Inkluderingar och uteslutningar kan konfigureras på olika nivåer i din Code42-miljö.

   
varning1_52af34689606ee15845ddefc.jpg Felaktig enhetsbokstavsbenämning kan skapa dataförlust
Enhetsbokstäver skiljer mellan kapitäler och gemener, så kallad skiftlägeskänslighet, genom att lägga till en sökväg med fel enhetsbenämning tas alla filer bort ifrån urvalet och arkivet för enheter med en särskiljande enhetsbokstav. Ett exempel; genom att lägga till en sökväg med gemen enhetsbokstav 'c:' (c:\Users' tar alla backuper bort för enheter som har en sökväg som har ett kapitel 'C:' (C:\Users) som enhetsbokstav -- dessa backuper tas bort ur arkivet och går ej att återställa.
Se också Realtidsförändringar upptäcks inte på grund av skiftlägseskänslighet för detaljer om skiftlägeskänslighet i mappnamn.

 

varning1_52af34689606ee15845ddefc.jpg Använd inte UNC-filvägar
Code42-appen stöder inte säkerhetskopiering av UNC-filvägar
(t.ex. //SERVERNAME/Users/). Om du inkluderar UNC-sökvägar i säkerhetskopieringsfilvalet visas filerna för att säkerhetskopiera korrekt men filerna kan inte återställas.
Backupselektering måste innehålla en absolut sökväg med en enhetsbokstav (t.ex. C:/Users/) för att säkerställa att filerna säkerhetskopieras och återställs.

 

Att ta i beaktande

Exkludera filer från en backup

Standardinställningen för exkluderingar är oftast tillräckliga för de flesta men du kan lägga till ytterligare inkluderingar eller exkluderingar som kan anpassas och justeras.

I administrationskonsolen kan du per organisation specificera filnamnsmöster för att standardmässigt exkludera filnamn, gå till Organisationer > ORG NAME > meny > Standarder för enhetsbackup > säkerhetskopiera, mata in undantag i Undantagna filer.

Du kan också mata in globala undantag eller molnundantag under Allmänt, genom att klicka i inmatningsfälten visas ytterligare hjälp och exempel för inmatning.

 • För att utesluta fil från säkerhetskopiering måste filens 'föräldramapp' inkluderas. Detta innebär att om ett uteslutande använder en katalog och inte en variabel (till exempel :user,:main osv.), och uteslutningen inte har en föräldramapp som uttryckligen visas i inkluderingslistan beskärs uteslutningen automatiskt från listan med undantag.

 • Uteslutna och avmarkerade filer behandlas annorlunda än raderade filer, så ta bort raderade filer och som ett resultat avlägsnas de filer som har uteslutits från säkerhetskopieringsarkivet och är permanent borta och kan inte återskapas.
    cNpTFDIB_400x400.png Molnundantag appliceras endast på framtida backuper
När du specificerar en Global Exkludering tas filer bort från tidigare backuper och framtida backuper medan om du sätter en Molnexkludering så raderas ej filer från existerande backuparkiv utan endast framtida backuper.
 

Testa, testa och testa

Tillse alltid att verifiera era inkluderingar och exkluderingar vid varje förändring annars kan effekten bli att viktiga filer inte backas upp eller att filer av mindre betydelse tar upp utrymme och bandbredd - exempel på detta kan vara systemfiler,virtuella maskiner eller mediafiler.

Mac-metadata

Om ni upptäcker att vissa system- eller mediafiler inte backas upp på er Mac så rekommenderas att verifiera att filerna inte innehåller exkluderingsmetadata, vissa metadataattribut informerar applikationer att filen inte ska backas upp - detta gäller även för Code42-applikationen. Det är möjligt att ta bort exkluderingsmetadata för en fil så att Code42-applikationen kan backa upp filerna korrekt.

Inkludera en föregående 'slash' för mappar

När en mapp ska inkluderas eller exkluderas i fälten för för Enhetsinställningar så måste du inkludera en '/' sist i sökvägen, exampel; 'C:/data/' är korrekt men 'C:/data' är fel då 'data' i detta fall tolkas som en fil snarare än en mapp vilket kan få följande konsekvenser:

 • Filer i en mapp som du vill inkludera kommer inte att backas upp.
 • Filer i en mapp som du vill exkludera kommer inte att bli exkluderade.

Använda utbytesvariabler

Reguljära uttryck ger en möjlighet att, oberoende av operativsystem, ge genvägar till backup av vanliga användar- eller systemmappar instället för att identifiera varje enskild användarmapp via namn så kan du använda utbytesvariabler.

Använd utbytesvariabler för att specifiera filer och eller sökvägar i inmatningsfältet, dessa variabler appliceras vid följande situationer:

 

När variabeln appliceras på den lokala enheten så kommer den att ersättas av en explicit lista av motsvarande filer och mappar. 

:main Huvudvolymen (t ex C:\ för Windows eller / för Unix eller Mac)
:applications Standardmappen för applikationer för enhetens OS (alla plattformar)
:user Användarens hemmamapp
:desktop Användarens skrivbordsmapp
:documents Användarens dokumentmapp
:music Användarens musikmapp
:pictures Användarens bildmapp
:movies Användarens filmmapp
:allUsers

Inkluderar plattformens Användarmapp (t ex C:\Users\ för Windows, /Users/ för Mac eller /home/ för Linux)

:allDesktops De användares skrivbordsmapp som fanns vid tidpunkt för installation av Code42-applikationen
:allDocuments De användares dokumentmapp som fanns vid tidpunkt för installation av Code42-applikationen
:allMusic De användares musikmapp som fanns vid tidpunkt för installation av Code42-applikationen
:allPictures De användares bildmapp som fanns vid tidpunkt för installation av Code42-applikationen
:allMovies De användares filmmapp som fanns vid tidpunkt för installation av Code42-applikationen


Exempel på användning av utbytesvariabler

Alla användare på ABC AB har en mapp kallad 'Arbetsmapp' förkonfigurerad i användarens hemmamapp där användarna ska spara sina arbetsrelaterade filer för att garantera backup av dessa.

Nu har vissa användare konfidentiella dokument på sina datorer som inte kan tas backup på av integritetsskäl -- dessa filer sparas då i en undermapp som heter 'Privat', i detta exempel kommer vi att inkludera mappen 'Arbetsmapp' men exkludera 'Privat'.

Included Excluded

:user/Arbetsmapp/

:user/Arbetsmapp/Privat/

I detta fall med enskilda enheter, Svens MacBook Air och Stinas Windows-dator så blir resultatet som nedan när vi använder variablerna:

Included Excluded

/Users/Sven/Arbetsmapp/

/Users/Sven/Arbetsmapp/Privat/

På Stinas Windows PC så blir variablerna enligt följande:

Included Excluded

C:\Documents and Settings\Stina\Arbetsmapp\

C:\Documents and Settings\Stina\Arbetsmapp\Privat\


Ange filnamnsmönster med jokertecken

När man anger filnamn representerar ett frågetecken (?) 1 tecken, vilket som helst, och en asterisk (*) representerar ett fritt antal (inklusive noll) tecken, vilka som helst.

Exempel:

 • *.ogg - matchar alla filer med filändelsen ogg
 • ab?.txt - matchar abc.txt, abd.txt men inte abcd.txt
 • test.* - matchar alla filer som börjar med test. oavsett ändelse, till exempel test.h och test.cpp

Exkludera genom filsuffix

Det går att konfigurera klienten att ignorera filer per filsuffix eller filtyp. du kan till exempel lägga till 'mp3' som ett ignorerat filsuffix vilket exkluderar alla filer som slutar på 'mp3' vid backup av dina enheter -- valfritt filsuffix kan läggas till och kommer att exkluderas från backup.

Reguljära uttryck

Reguljära uttryck är ett komplext men kraftfullt sätt att konfigurera backupexkluderingar, varje uttryck du skapar testas mot den absoluta sökvägen för filen vilket innebär att du måste ta hänsyn till hela sökvägen vid skapandet av det reguljära uttrycket för exkludering av filer.

    cNpTFDIB_400x400.png Filsökvägar
Code42 använder alltid '/' som separationstecken i sökvägar.

Här är ett exempel: Vi har följande sökväg - /Users/Sven/Documents/examples/regex.txt. Du kan exkludera den filen med:

.*\.txt Alla textfiler i alla mappar kommer att exkluderas, skiftlägeskänsligt
(?i).*\.txt Samma som föregående men skiftlägesokänsligt
(?i).*/examples/.*\.txt Textfiler in 'examples'-mappen är exkluderade, skiftlägesokänsligt
(?i)/Users/Sven/.*\.txt Textfiler i Svens hemmamapp är exkluderade, skiftlägesokänsligt
(?i)/Users/.*/examples/.*\.txt Textfiler i alla användares hemmamapps 'examples'-mapp är exkluderade, skiftlägesokänsligt

Kontrollera att kryssrutan för 'Reguljära uttryck' är ikryssad om du vill använda dessa, alla inmatade uttryck kommer att testas på klienten.

Applicera inställningar

System- och på Organisationsnivå finns Enhetsinställningar, det finns tre sätt att applicera inställningar i administrationskonsolen: spara, låsa, och genomföra.

 • Spara en inställning gör att inställningen appliceras på alla nya enheter som installeras - att spara inställningen gör inte att existerande enheter påverkas av den nya inställningen.
 • Push button Genomföra en inställning genomför en förändring på en klientenheten men klienten har fortfarande rättighet att förändra inställningen.
 • Lock button Låsning av en inställning applicerar inställningen till enheter och förhindrar användare att ändra inställningen.
  Utför förändring på framtida enheter Utför förändring på existerande enheter Utför förändring på existerande arkiv Tillåter användare att ändra
Spara Ja Nej Nej Ja
Genomför Ja Ja Nej Ja
Lås Ja Ja Ja Nej

*Genomförande av en förändring tillför endast adderade inställningar, så om du försöker ta bort en sökväg från fältet inkluderade eller uteslutna filer och klicka på Genomför så kommer sökvägen inte att tas bort från befintliga enheter -- sökvägen tas bara bort från befintliga enheter om du klickar på Lås.

Spara

Klicka på Spara för att spara inställningar för nya enheter i framtiden. Spara inställningar påverkar inte några befintliga enheter.

Genomföra

Klicka på Genomför (till höger om inställningarna för integration och uteslutning) för att skicka dina inställningar till användare utan att ersätta filnamnsmönster som användare redan har angett och slå samman användar- och administrativa filval.

risk-468289_960_720.png Låsa upp för att låsa inställningar
Om du uppdaterar existerande inställningar som är låsta måste du först låsa upp och sedan åter låsa inställningarna för att genomföra förändringen på existerande backuparkiv, om du inte gör det så kommer endast nya arkiv att följa den nya inställningen medans existerande backuparkiv inte påverkas

Låsa

Klicka på Lås (till höger om inställningarna för inkludering och uteslutning) för att skriva över alla användardefinierade inställningar med dina nya inställningar, om inställningen redan är låst vrid låset av och på igen.

Lås är den enda inställningen som påverkar befintliga arkiv och det enda sättet att använda uteslutningsinställningar för att rensa filer från befintliga säkerhetskopior.

Exempel på låsning

Om en administratör redan satt upp Code42 för Enterprise för att säkerhetskopiera användarnas personliga mappar och låser inställningarna, senare finner denne att vissa användare har säkerhetskopierat mycket stora filer i deras filmmappar. Administratören vill inte att filmfiler ska säkerhetskopieras uteslutningsinställningarna konfigureras om för att utesluta dem med hjälp av filmvariabeln (diskuterad i Konsolen: använda utbytesvariabler).

Efter att ha konfigurerat uteslutningsinställningarna måste administratören låsa upp uteslutningsinställningarna och sedan låsa dem igen, detta gör att Code42 för Enterprise kan behandla uteslutningarna och ta bort innehållet i filmens mappar från användarnas säkerhetskopieringsarkiv.

Exempel

Flera exempel finns här, se även uteslut eller filtrera filer med filtyp och reguljära uttryck för mer information om reguljära uttryck.

I följande exempel måste moderkatalogerna för de uteslutna filerna redan ha lagts till i listan med inkluderingar.

Exempel 1: Uteslut filer som slutar med .mp3

    cNpTFDIB_400x400.png
.*\.mp3

Detta mönster betyder varje tecken (prickpunkten) för valfritt antal gånger (stjärnan) som slutar med ".mp3", punkten i mp3 är infogad med en bakåtsnedstreck.

Skiftlägesokänsligt:

    cNpTFDIB_400x400.png (?i).*\.mp3

Varje mönster som börjar med (?i) indikerar en skiftlägesokänslig sökning, detta exempel kommer att matcha både .mp3 och .MP3.

Exempel 2: Undanta mappar som börjar med IMAP

    cNpTFDIB_400x400.png (?i).*/IMAP*


Som ovan är några tecken till en katalog som börjar med IMAP följt av några tecken. Observera att Code42 för Enterprise behandlar alla filseparatorer som framåt snedstreck (/).


Globala uteslutningar

Avsnittet Globala undantag identifierar filer som du vill ha uteslutet från alla säkerhetskopior. 

Molnundantag

Avsnittet Molnundantag identifierar filer som du vill utesluta från backup till molndestinationer dock säkerhetskopieras filer uteslutna från molndestinationer till lokalt konfigurerade destinationer och inom konton till enheter.

Testa dina förändringar

Vi rekommenderar att ni alltid testar förändringar i inkluderingar eller exkluderingar innan ni produktionssätter, för att testa mot en testklient:

 1. Applicera förändringarna på inställningar genom 'Låsa' eller 'Genomför'.
 2. Starta en manuell verifiera filer från urval från Backupsetinställningsmenyn genom att välja 'Verifiera filer för urval'
 3. Du måste genomföra en skanning av filsystemet innan inkluderingar eller exkluderingar appliceras.
 4. Starta Arkivunderhåll för testsystemet backuparkiv:
  1. Gå till testsystemets 'Enhetsdetaljer'-skärm.
  2. Välj Arkivunderhåll från Arkivmenyn.
 5. Kontrollera backupade filer genom att starta en återställningssession från adminkonsolen eller från Code42-klienten.
Om ni följer processen ovan för en testklient så kan ni se vilka filer som kvarstod i backuparkivet innan ni produktionssätter förändringen, verifiera alltid förändringar.

Fortfarande osäker?

Kontakta support för mer information på hur vi kan hjälpa till.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk